Home arrow Literatuur

logo

Literatuuroverzicht Afdrukken E-mail

Onderstaande literatuuropgave - niet uitputtend - heeft voor het merendeel uitsluitend betrekking op de waterstaatkundige geschiedenis van het gebied Ooijpolder en De Duffelt.
Een kleiner deel heeft (ook) betrekking op de waterstaatkundige geschiedenis/ruimtelijke ordening in algemene zin en geheel Nederland betreffende.  

Verreweg de meeste boeken e.d. zijn in te zien en ter leen op te vragen in het Documentatiecentrum van Heemkundekring De Duffelt, gevestigd in Im Gärtchen te Keeken in Duitsland.

Samenstelling: Jan van Eck en Joop Janssen • Nicolette Balledux en Jan van Eck (eindredactie) Bedreigde dijken…daar waar de Rijn Waal wordt…Bewoners vertellen hun ervaringen en emoties van de evacuatie januari 1995. Beek/Ubbergen 1995

 • Johan Bekhuis e.a. Land van levende rivieren De Gelderse Poort, Duiven, 2002

 • Marli Blaauw, Waterstaat Geschiedenis van de Waterstaatskaart van Nederland 1865-1992, Matrijs Utrecht 2003. ISBN 905345 2230

 • Toon Bosch, Om de macht over het water.De nationale waterstaatsdienst tussen staat en samenleving 1798-1849. Europese Bilbiotheek Zaltbommel 2000. ISBN 9028815422

 • Wilfried ten Brinke, De beteugelde rivier, Rotterdam 2005, ISBN 907698865

 • Wilfried ten Brinke, Land in zee, De watergeschiedenis van Nederland, Diemen 2007, ISBN 9789085710738

 • H.P. de Bruin (red.) Het Gelders rivierengebied uit zijn element. Tiel, 1988

 • Monique Bullinga en Piet Offermans, de Ooij, Nijmegen, 1993

 • A.M.A.J. Driessen m.m.v. G.P. van de Ven Het Hollands-Duits Gemaal Een waterstaatkundig monument tussen Nijmegen en Kleef/Das Holländisch-Deutsche Pumpwerk Ein Kulturdenkmal der Wasserwirtschaft zwischen Nimwegen und Kleve. Utrecht, 1999

 • A.M.A.J. Driessen en G.P. van de Ven, Gij Beken eeuwig vloeiend, Matrijs Utrecht, 2000, ISBN 905345 1226

 • A.M.A.J. Driessen en G.P. van de Ven, Waterschapszorg in verleden, heden en toekomst, In de Ban van Maas en Waal. Arnhem 2004. ISBN 909018909-2

 • Jan van Eck e.a. Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Ubbergen.Velp, 1999Jan van Eck e.a. Kadastrale Atlas Gelderland 1832, Ooy en Leuth-Kekerdom. Velp, 2000

 • Jan van Eck, De organisatie van de ‘Polder Millingen’ in de 19e en 20ste eeuw. Van dorps-polder derde klasse tot het’ Circul van de Ooij en Millingen’. In: Millings Jaarboek 1999. Beek/Ubbergen 1999

 • Jan van Eck, Historische Atlas Ooijpolder en Duffelt, Een rivierengebied in woord en beeld,(eveneens in Duitse versie), Amsterdam 2005

 • Hans Giesbertz en Jan van Eck, Gemeente Ubbergen in 1955. Ubbergen, 2003

 • Irmgard Hantsche, Atlas zur Geschichte des Niederrheins. Bottrop . Essen 1999

 • Peter Hendriks e.a. De Duffelt Een eeuw in beeld/Die Dűffel Ein Jahrhundert im Bild Nijmegen, 1995

 • Wim en Wiro van Heugten, Land van Kleef, Gids door de geschiedenis, kunst, cultuur en taal van het land aan de Duitse Nederrijn. Deurne

 • Fransje Hooimeijer, e.a. Atlas van de Nederlandse Waterstad, SUN Amsterdam 2005, ISBN 905875 1848. Met bijbehorend Calendarium: Tijd, Ruimte en Water, TU Delft

 • Dr. G.B. Janssen en J. van Eck (redactie) Dűffel, Land wo wir wohnen/De Duffelt, land waar wij wonen. Kleve, 1990

 • A.Ch. Jeurissen, Geschiedenis van Millingen aan de Rijn, Nijmegen, 1957

 • Marion C.O. Kersten, De Waal buiten de oevers, overstromingen in Nijmegen en omgeving 1740-1926. Nijmegen, 1988

 • C.J. Kuiper, De geschiedenis van de Ooijpolder. Een historisch-geografisch onderzoek naar de afwateringsproblemen van een rivierpolder. Doktoraal skr. Amsterdam, 1986

 • Drė van Marrewijk en Rob Smouter, De Ooijpolder het rivierengebied in een notendop. In: Historisch geodetisch Tijdschrift, 16e jaargang 98.3. Utrecht 1998

 • Taeke Stol, Wassend water, dalend land. Geschiedenis van Nederland en het water, Utrecht/Antwerpen 1993

 • G.P. van de Ven e.a.,Niets is bestendig. De geschiedenis van de rivieroverstromingen in Nederland. Utrecht

 • Gerard van de Ven e.a. De nieuwe rivierdijken. Dijkversterking als ontwerpopgave, Rotterdam, 1997

 

 • Gerard van de Ven, Verdeel en beheers, ISBN 9085711428

 • Marc Wingens, Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen, Beek/Ubbergen, 2003

 • Alex van Heezik, Strijd om de rivieren, 200 jaar rivierenbeleid in Nederland, Den haag/Haarlem, 2007

 • De Duffelt, Feestuitgave bij het eerste lustrum van de heemkundekring ‘De Duffelt’/Die Dűffelt, Festschrift zum ersten Lustrum des Heimatsvereins ‘Die Dűffelt’, Nijmegen, 1975

 • Hoog Water 1995, Regio Nijmegen Evaluatierapport. 1995

 • Een zee van rivieren, Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat – Generaal Rijkswaterstaat Directie Oost Nederland. Arnhem, 1995

 • Wassend Water, Politie Gelderland-Zuid, 1995

 • Op de vlucht voor het water, Kroniek van een bange week in Gelderland. De Gelderlander Nijmegen, 1995

 • In de ban van het water. De Volkskrant. Culemborg, 1995

 • Rivieren magazine. Twee maal per jaar verschijnend magazine omtrent activiteiten in het rivierengebied. Uitgegeven door de Provincie Gelderland e.a.

 • Kleine Geografie van Nederland, Atlas van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) Nationaal Archief Den Haag/Waanders Zwolle 2002, ISBN 90400 87407 NUR 648.694

 • Dirk Roth, Jeroen Warner en Madelinde Winnubst, Een noodverband tegen hoogwater, Waterkennis, beleid en politiek rond noodoverloopgebieden, Wageningen, 2006

 

 • Aart Bijl, Het Gelderse Rivierengebied, Ontstaan Geschiedenis Cultuur,  ISBN 9789078695042

 

 • Robbert de Koning, Landschapsarchitect BNT; Ferdinand van Hemmen, landschapshistoricus; ALTERRA, Wageningen UR, Aan de wieg van het Waterschap, Inventarisatie van dijken, kaden en watergangen in het Gelders rivierengebied. Ontwerphandreikingen voor wateropgaven,  april 2009

 

 • Adviesbureau De Wildernis, Onderzoeksrapport: “Ontwikkeling van Buiten Ooij, Oude Waal en Stadswaard 1650-2000,  Giesbeek 2008.

 

 • De Polderatlas van Nederland door Clemens Steenbergen, Wouter Reh, Steffen Nijhuis en Michiel Pouderoijen. Uitgave in samenwerking met de Technische Universiteit Delft, het Nieuwland Erfgoedcentrum Lelystad en de provincie Flevoland. ISBN: 9789068685091 Verschijningsdatum: 03-1-2009 Uitgever: Thoth